Chi tiết Hợp đồng

Quyền truy cập vào nhiều loại tài sản

Chi tiết Hợp đồng

Quyền truy cập vào nhiều loại tài sản

Thay đổi cấu hình đòn bẩy
Cấu hình đòn bẩy có thể được điều chỉnh dựa trên những thay đổi về vốn chủ sở hữu hoặc mô hình giao dịch mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

Stop-Out Liquidation
Tất cả các tài khoản có thể bị dừng một phần khi vốn chủ sở hữu / ký quỹ đạt 25% hoặc thấp hơn. Hệ thống sẽ thanh lý giao dịch thua lỗ lớn nhất trước tiên cho đến khi tài khoản của bạn trở lại trên 25%.