Giấy phép Môi giới

Tập đoàn Lirunex Được Cấp Phép và Được Quy Định

Giấy phép Môi giới

Tập đoàn Lirunex Được Cấp Phép và Được Quy Định

Cộng Hòa Maldives – bộ phát triển kinh tế (MED)

LIRUNEX LIMITED (Đăng ký số: 102684) được đăng ký lại tại Cộng hòa Maldives theo Đạo luật Công ty của Cộng hòa Maldives (C10Luật số: 10/96) để vận hành nền tảng Forex. Giấy chứng nhận hoạt động được cấp theo Giấy chứng nhận số FC00022020.

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: 102684) được thành lập và đăng ký theo luật của Cộng hòa Quần đảo Marshall với tư cách là một Tập đoàn Kinh doanh Quốc tế.

Cộng Hòa Maldives – bộ phát triển kinh tế (MED)

LIRUNEX LIMITED (Đăng ký số: 102684) được đăng ký lại tại Cộng hòa Maldives theo Đạo luật Công ty của Cộng hòa Maldives (C10Luật số: 10/96) để vận hành nền tảng Forex. Giấy chứng nhận hoạt động được cấp theo Giấy chứng nhận số FC00022020.

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: 102684) được thành lập và đăng ký theo luật của Cộng hòa Quần đảo Marshall với tư cách là một Tập đoàn Kinh doanh Quốc tế.